Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W MIĘDZYLESIU

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu.

 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa o:

 1. ŚDS – należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą
  w Międzylesiu 29, 21-523 Tuczna,

 2. Kierowniku – należy to rozumieć Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Międzylesiu,

 3. Zespole – należy przez to rozumieć zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi kierownik ŚDS i pracownicy merytoryczni świadczący usługi w ŚDS.

§ 2

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz.182, ze zm.);

 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (j.t.: Dz. U.
  z 2011 r., Nr 231, poz. 1375, ze zm.);

 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.);

 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885);

 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
  w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586);

 6. Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy powołanego Uchwałą Nr XXIX/167/13 Rady Gminy Tuczna z dnia 28 listopada 2013 roku;

 7. Niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. ŚDS jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

 2. Obszarem działania ŚDS jest gmina Tuczna.

 3. W przypadku posiadania wolnych miejsc możliwe jest przyjmowanie do ŚDS mieszkańców innych gmin pod warunkiem zawarcia stosownych porozumień.

 4. ŚDS świadczy usługi dla 30 osób zwanych dalej „uczestnikami”.

 5. ŚDS jest przeznaczony dla osób:

  1. przewlekle psychicznie chorych – typ A,

  2. upośledzonych umysłowo – typ B,

  3. wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

 6. ŚDS jest czynny przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 7³º – 15³º,
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się m.in.: na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji.

 7. Po uzgodnieniu z uczestnikami lub ich opiekunami dopuszcza się możliwość zamknięcia Domu w czasie ferii letnich lub zimowych na okres nie dłuższy niż 15 dni roboczych
  w roku kalendarzowym, po uprzednim poinformowaniu, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednostki prowadzącej oraz wydziału właściwego do spraw pomocy społecznej odpowiedniego urzędu wojewódzkiego.

Rozdział II

ZAKRES ZADAŃ

§ 4

Do podstawowych zadań ŚDS należy:

 1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

 2. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej
  i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności;

 3. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;

 4. wsparcie terapeutyczne i psychologiczne.

Dom realizuje swoje zadania poprzez działania wspierająco-aktywizujące, które obejmują:

 1. uczestnictwo podopiecznych w organizowanych zajęciach;

 2. organizację czasu pobytu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, możliwości
  i zainteresowań;

 3. integrację ze środowiskiem lokalnym;

 4. współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników Domu.

Rozdział III

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 5

Usługi ŚDS obejmują w szczególności:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

 2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
  w instytucjach kultury;

 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

 4. poradnictwo psychologiczne;

 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
  i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

 7. niezbędną opiekę;

 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;

 9. możliwość zapewnienia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywania gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa
  w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach treningu kulinarnego;

 10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

§ 6

Usługi świadczone są w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.

§ 7

 1. W celu dokumentowania świadczonych usług w ŚDS jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika, zgodnie z wymogami określonymi
  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku
  w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 2. Prawo do wglądu do dokumentacji Domu ma kierownik i pracownicy zespołu.

 3. Prawo wglądu do dokumentacji wewnętrznej Domu przysługuje także osobom lub podmiotom uprawnionym do kontroli ŚDS zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 8

Środowiskowy Dom Samopomocy, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracuje w szczególności z:

 1. rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi;

 2. ośrodkami pomocy społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

 3. Poradnią Zdrowia Psychicznego i innymi zakładami opieki zdrowotnej;

 4. Powiatowym Urzędem Pracy;

 5. organizacjami pozarządowymi;

 6. kościołami i związkami wyznaniowymi;

 7. ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi;

 8. placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej;

 9. innymi osobami i podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

Rozdział IV

WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 9

Strukturę organizacyjną ŚDS stanowią:

 1. Kierownik.
 2. Psycholog,
 3. Instruktorzy terapii zajęciowej,
 4. Pielęgniarka,
 5. Pracownik obsługi.

§ 10

 1. Kierownik ŚDS jest zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Tuczna.

 2. Kompetencje kierownika określa Statut.

 3. Kierownik ŚDS odpowiada za opracowanie i realizację dokumentów regulujących pracę Domu, tj. regulaminu organizacyjnego, programów działalności odrębnych dla każdego typu domu oraz planów pracy na każdy rok.

 4. Kierownik ŚDS opracowuje sprawozdanie z działalności ŚDS w roku budżetowym, które przekazuje Wójtowi Gminy Tuczna oraz Wydziałowi Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w terminie do dnia 15 lutego po okresie sprawozdawczym.

 5. W razie nieobecności Kierownika Domem kieruje wyznaczony przez niego pracownik.

§ 11

Do zadań instruktorów terapii zajęciowej należy:

 1. przygotowanie i organizowanie zajęć mających na celu aktywizację i rehabilitację uczestników,

 2. przygotowanie stanowisk pracy terapeutycznej,

 3. zaopatrywanie pracowni w materiały niezbędne do wykonywania przez uczestników różnego rodzaju prac,

 4. prowadzenie zajęć, opieka nad uczestnikami w trakcie zajęć,

 5. uczestnictwo w zajęciach organizowanych poza placówką, tj. wycieczki, biwaki wyjścia do teatru itp.,

 6. organizowanie w placówce uroczystości kulturalno-rozrywkowych, tj. dyskoteki, bale, przedstawienia teatralne, uroczystości okazjonalne itp.,

 7. inne zadania zlecone przez kierownika.

§ 12

Do zadań psychologa należy:

 1. dokonanie diagnozy dotyczącej stanu psychicznego, emocjonalnego oraz poziomu funkcjonowania umysłowego uczestników,

 2. zalecanie form oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych personelowi terapeutycznemu w odniesieniu do poszczególnych uczestników,

 3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego,

 4. uczestnictwo w pracy zespołu wspierająco-aktywizującego,

 5. inne zadania zlecone przez kierownika

§ 13

Do zadań pielęgniarki należy:

 1. poznanie uczestników Domu pod kątem rodzaju schorzenia i stopnia zaburzeń osobowości, organizowanie badań lekarskich uczestnikom Domu,

 2. opieka pielęgniarska, w tym organizowanie pracy w zakresie pomocy uczestnikom
  w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej i innych,
  sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przechowywaniem leków,

 3. prowadzenie zajęć z terapii ruchem,

 4. współpraca z przychodnią zdrowia psychicznego oraz lekarzem rodzinnym,

 5. uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego,

§ 14

Do zadań pracownika obsługi należy w szczególności:

 1. Zapewnienie porządku i czystości w ŚDS i na terenie posesji:
 2. Przestrzeganie przepisów sanitarno – higienicznych.

§ 15

 1. Obsługa księgowa ŚDS prowadzona jest przez Urząd Gminy Tuczna.

 2. Zakres działań, kompetencje i odpowiedzialność obsługi księgowości:

  1. prowadzenie rachunkowości ŚDS, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

  2. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
   z planem finansowym,

  3. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  4. sporządzanie list płac oraz naliczanie zasiłków,

  5. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spłat zobowiązań,

  6. dokonywanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych w ŚDS,

  7. egzekwowanie należności z tytułu niedoborów i szkód,

  8. kompletowanie, przygotowywanie, prowadzenie ewidencji dokumentacji związanej
   z naliczaniem wynagrodzeń, nagród pieniężnych i innych składników wynagrodzenia,

  9. sporządzanie podatkowych deklaracji rozliczeniowych,

  10. współpraca z bankami,

  11. potwierdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych w zakresie zgodności z planem finansowym,

  12. sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

  13. dokonywanie wydatków w zakresie zobowiązań płatnika składek do ZUS.

§ 16

   1. Zadania pracownika socjalnego będą realizowane przez pracownika zatrudnionego w ŚDS.

   2. Pracownik socjalny pełni następujące zadania:

    1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

    2. przyznawanie różnych form pomocy,

    3. utrzymywanie kontaktu ze środowiskiem rodzinnym uczestników.

§ 17

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzą: kierownik, psycholog, instruktorzy terapii zajęciowej, pielęgniarka.

 1. Do zadań zespołu wspierająco – aktywizującego należy w szczególności:
  1. przygotowywanie, realizacja indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego uczestników ŚDS;

  2. pomoc w przywróceniu równowagi i sprawności psychicznej oraz zapobieganie dezorganizacji funkcjonowania społecznego;

  3. udzielanie informacji, porad i konsultacji uczestnikom i ich rodzinom;

  4. opracowywanie okresowej oceny realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego i osiągniętych rezultatów;

  5. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla uczestników ŚDS polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym;

  6. angażowanie uczestników w aktywny proces własnego leczenia i przestrzegania zaleceń lekarskich, zaleceń dietetycznych i zdrowego stylu życia;

  7. promowanie twórczości uczestników ŚDS w środowisku lokalnym;

  8. prowadzenie dokumentacji pracy zespołu wspierająco-aktywizującego oraz frekwencji uczestników;

  9. terminowe realizowanie działań zespołu wspierająco-aktywizującego, zgodnie
   z programem działalności ŚDS, rocznym planem prac oraz tygodniowym planem zajęć.

 2. Pracą zespołu koordynuje psycholog.

§ 18

Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników merytorycznych określony jest w opisie stanowiska pracy i indywidualnym zakresie czynności.

§ 19

 1. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za znajomość obowiązujących przepisów prawa.

 2. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za terminy załatwianych spraw.

 3. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie etyki zawodowej.

 4. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za profesjonalna rehabilitację uczestników.

 5. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie, ewidencjowanie
  i przechowywanie dokumentów.

 6. Pracownicy odpowiadają za dochowanie tajemnicy zawodowej.

Rozdział V

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

§ 20

Uczestnicy skierowani do ŚDS mają prawo do:

 1. Godnego i indywidualnego traktowania z uwzględnieniem osobistych potrzeb
  i możliwości;

 2. Zachowania w tajemnicy spraw ich dotyczących;

 3. Wsparcia w dążeniu do samorealizacji i samodzielności;

 4. Korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez ŚDS;

 5. Wyboru rodzaju prowadzonych zajęć;

 6. Przebywania poza terenem ŚDS po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ŚDS i podpisaniu się w zeszycie wyjść.

 7. Wyrażania opinii o działalności ŚDS, zgłaszania wniosków i skarg.

§ 21

Uczestnicy uprawnieni do przebywania w ŚDS mają obowiązek:

 1. Dbać higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz utrzymanie porządku w miejscu prowadzonych zajęć;

 2. Dbać o sprzęt i urządzenia przeznaczone do wspólnego użytku;

 3. Uczestniczyć w indywidualnym planie postępowania wspierająco-aktywizującego;

 4. Współpracować z zespołem wspierająco-aktywizującym w procesie rehabilitacji oraz stosowania się do ich wskazówek, uwag i poleceń;

 5. Przestrzegać zakazu wnoszenia, sprzedaży, posiadania i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na terenie ŚDS;

 6. Zmieniać obuwie;

 7. Przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego, w tym kulturalnego zachowania wobec pozostałych uczestników i pracowników;

 8. Usprawiedliwiania nieobecności oraz w miarę możliwości ich wcześniejszego zgłaszania;

 9. W razie rezygnacji z pobytu niezwłoczne zawiadomienie kierownika ŚDS;

 10. Potwierdzanie swoją obecność podpisem w ewidencji obecności w domu
  (w przypadku braku takiej możliwości, obecność uczestnika potwierdza upoważniony pracownik ŚDS);

 11. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa;

 12. Ponoszenia opłaty za pobyt w ŚDS zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 22

Na terenie ŚDS zabrania się:

 1. Spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających;

 2. Stosowania przemocy słownej i fizycznej;

 3. Palenia tytoniu;

 4. Zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego;

 5. Samodzielnie uruchamiać urządzenia, maszyny lub inne urządzenia mogące zagrażać życiu lub zdrowiu.

§ 23

W przypadku nie stosowania się przez uczestnika do zapisów regulaminu, a szczególności:

1. rażącego nagannego zachowania wobec uczestników i pracowników ŚDS (używanie wulgarnych słów, powtarzająca się agresja fizyczna i psychiczna, zastraszanie, obrażanie, znieważanie),

2. niestosowanie się do zakazów spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających na terenie ŚDS,

3. brak dbania o mienie ŚDS , a w szczególności kradzieże, niszczenie mienia, uczestnik otrzymuje :

– upomnienie ustne,

– pisemne ostrzeżenie,

– usunięcie z ŚDS – po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego przez uprawniony organ do wydawania decyzji o skierowaniu do placówki. Kierownik placówki – po uzgodnieniu z zespołem wspierająco-aktywizującym – może wnioskować do w/w organu
o wszczęcie postępowania w ww. sprawie.

§ 24

ŚDS nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pieniądze i przedmioty wartościowe wnoszone przez uczestników, za szkody wynikłe z działania osób nie będących pracownikami ŚDS.

§ 25

Za czynności wykonywane przez uczestników w ramach zajęć z surowców i materiałów będących własnością ŚDS nie przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

W sprawach uwag, skarg i wniosków Kierownik ŚDS przyjmuje we wtorki w godzinach 8.00- 12.00.

§ 27

Osoby korzystające z usług ŚDS oraz pracownicy mają obowiązek zapoznania się
z regulaminem ŚDS i przestrzegania jego postanowień oraz potwierdzić podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania.

§ 28

Wszystkie zmiany regulaminu będą wprowadzane w trybie właściwym do jego nadania.

Total Views: 6953 ,