Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzylesiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie elementy strony dostępne są za pomocą klawiatury,
  • zdjęcia i elementy graficzne nie zawierają alternatywnych opisów,
  • na stronie występuje nieprawidłowa hierarchia nagłówków,
  • na stronie znajdują się puste linki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Czublasds-miedzyles@gminatuczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602680474. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu należą dwa budynki zlokalizowane pod adresem Międzyleś 29, 21-523 Tuczna: budynek główny oraz budynek Pracowni Rehabilitacji Ruchem. Wejścia wyposażone są w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Osoby na wózkach mogą się swobodnie przemieszczać po obu budynkach, jak też między nimi.

  • W budynkach nie ma ułatwień, oznaczeń ani udogodnień dla osób słabo widzących lub niewidomych.
  • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w obu budynkach.
  • Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
  • Na terenie obiektu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Total Views: 1841 ,