Opieka Pielęgniarska

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu mają zapewnioną opiekę pielęgniarską. Do podstawowych obowiązków pielęgniarki w ŚDS należy czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników podczas pobytu w ośrodku oraz w trakcie wycieczek. Opieka pielęgniarska obejmuje również wstępną ocenę stanu zdrowia i stanu fizycznego podopiecznego przy przyjęciu do ŚDS, wsparcie przy dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, przestrzeganie wizyt lekarskich, pomoc przy zakupie leków. W obszar wsparcia pielęgniarskiego wchodzi również prowadzenie treningu samoobsługi i zaradności życiowej – trening higieniczny (dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, higienę jamy ustnej, odzież i bieliznę osobistą) oraz trening umiejętności praktycznych ( np. samodzielne pranie, obsługa urządzeń). Prowadzone treningi higieniczne mają na celu utrwalanie odpowiednich nawyków i umiejętności dotyczących higieny osobistej oraz uświadomienie potrzeby dbania o higienę oraz estetyczny wygląd. Uczestnicy mają także możliwość uczestnictwa w treningu lekowym, którego celem jest opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego i bezpiecznego przyjmowania leków. Opieka pielęgniarska obejmuje świadczenie usług medycznych typu : pomiary parametrów życiowych, pierwszą pomoc, edukację zdrowotną, wizyty u lekarzy, współpracę z rodziną, rozwijanie umiejętności troszczenia się o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach niebezpiecznych. Opiece i profilaktyce pielęgniarskiej poddani są wszyscy uczestnicy ŚDS. W związku z powyższym prowadzona jest dokumentacja działań pielęgniarskich dotycząca stanu zdrowia podopiecznych. W Dzienniku Zabiegów Pielęgniarskich wpisywane są każdego dnia wszystkie czynności zapobiegające pogorszeniu zdrowia oraz te czynności, które służą rozwojowi świadomości prozdrowotnej.

Total Views: 1648 ,